ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์

Share Button

ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2,3 แขวงสีกัน ถนน สรณคมน์ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ มีประชากรชายจำนวน 453 คน และประชากรหญิงจำนวน 481 คน รวมเป็น 934 คน

ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 186 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 180 หลัง ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2,3 แขวงสีกัน

ถนน: สรณคมน์

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 453 คน

ประชากรหญิง: 481 คน

ประชากรรวม: 934 คน

จำนวนครัวเรือน: 186 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 180 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button