ชุมชนพรรณี 1

Share Button

ชุมชนพรรณี 1 ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.กำแพงเพชร 2 ถนน กำแพงเพชร 2 แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพรรณี 1 มีประชากรชายจำนวน 109 คน และประชากรหญิงจำนวน 130 คน รวมเป็น 239 คน

ชุมชนพรรณี 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 57 หลัง ชุมชนพรรณี 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพรรณี 1

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.กำแพงเพชร 2

ถนน: กำแพงเพชร 2

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 109 คน

ประชากรหญิง: 130 คน

ประชากรรวม: 239 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 57 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button