ชุมชนพรพิพัฒน์

Share Button

ชุมชนพรพิพัฒน์ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หลังไปรษณีย์บางกอกน้อย ถนน พรานนก แขวง บ้านช่างหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนพรพิพัฒน์ มีประชากรชายจำนวน 750 คน และประชากรหญิงจำนวน 800 คน รวมเป็น 1,550 คน

ชุมชนพรพิพัฒน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 400 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนพรพิพัฒน์ มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพรพิพัฒน์

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หลังไปรษณีย์บางกอกน้อย

ถนน: พรานนก

แขวง: บ้านช่างหล่อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 750 คน

ประชากรหญิง: 800 คน

ประชากรรวม: 1,550 คน

จำนวนครัวเรือน: 400 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button