ชุมชนพรพระร่วงพัฒนา

Share Button

ชุมชนพรพระร่วงพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ ถนน รัตนโกสินทร์ แขวง ออเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพรพระร่วงพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 135 คน และประชากรหญิงจำนวน 147 คน รวมเป็น 282 คน

ชุมชนพรพระร่วงพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 48 หลัง ชุมชนพรพระร่วงพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพรพระร่วงพัฒนา

เขต: สายไหม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.วัดพรพระร่วงประสิทธิ์

ถนน: รัตนโกสินทร์

แขวง: ออเงิน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 135 คน

ประชากรหญิง: 147 คน

ประชากรรวม: 282 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 48 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button