ชุมชนพงษ์เวชอนุสรณ์

Share Button

ชุมชนพงษ์เวชอนุสรณ์ ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พงษ์เวชอนุสรณ์ ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพงษ์เวชอนุสรณ์ มีประชากรชายจำนวน 212 คน และประชากรหญิงจำนวน 250 คน รวมเป็น 462 คน

ชุมชนพงษ์เวชอนุสรณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 117 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 55 หลัง ชุมชนพงษ์เวชอนุสรณ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพงษ์เวชอนุสรณ์

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พงษ์เวชอนุสรณ์

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 212 คน

ประชากรหญิง: 250 คน

ประชากรรวม: 462 คน

จำนวนครัวเรือน: 117 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 55 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button