ชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 14

Share

ชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 14 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 14 มีประชากรชายจำนวน 706 คน และประชากรหญิงจำนวน 917 คน รวมเป็น 1,623 คน

ชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 14 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 420 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 380 หลัง ชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 14 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 14

เขต: หลักสี่

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.แจ้งวัฒนะ 14

ถนน: แจ้งวัฒนะ

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 706 คน

ประชากรหญิง: 917 คน

ประชากรรวม: 1,623 คน

จำนวนครัวเรือน: 420 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 380 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share