ชุมชนพงษ์เพชรพัฒนา

Share Button

ชุมชนพงษ์เพชรพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง ถนน งามวงศ์วาน แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพงษ์เพชรพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 340 คน และประชากรหญิงจำนวน 402 คน รวมเป็น 742 คน

ชุมชนพงษ์เพชรพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 184 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 176 หลัง ชุมชนพงษ์เพชรพัฒนา มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพงษ์เพชรพัฒนา

เขต: หลักสี่

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง

ถนน: งามวงศ์วาน

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 340 คน

ประชากรหญิง: 402 คน

ประชากรรวม: 742 คน

จำนวนครัวเรือน: 184 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 176 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button