ชุมชนพงษ์สังข์เจริญสุข

Share Button

ชุมชนพงษ์สังข์เจริญสุข ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.มิ่งมี 32 ถนน สุขุมวิท 93 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพงษ์สังข์เจริญสุข มีประชากรชายจำนวน 225 คน และประชากรหญิงจำนวน 235 คน รวมเป็น 460 คน

ชุมชนพงษ์สังข์เจริญสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 110 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 86 หลัง ชุมชนพงษ์สังข์เจริญสุข มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพงษ์สังข์เจริญสุข

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.มิ่งมี 32

ถนน: สุขุมวิท 93

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 225 คน

ประชากรหญิง: 235 คน

ประชากรรวม: 460 คน

จำนวนครัวเรือน: 110 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 86 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button