ชุมชนผาสุข

Share

ชุมชนผาสุข ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 2 ถนน – แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนผาสุข มีประชากรชายจำนวน 504 คน และประชากรหญิงจำนวน 521 คน รวมเป็น 1,025 คน

ชุมชนผาสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 66 หลัง ชุมชนผาสุข มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนผาสุข

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 2

ถนน: –

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 504 คน

ประชากรหญิง: 521 คน

ประชากรรวม: 1,025 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 66 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share