ชุมชนผดุงพันธ์พัฒนา

Share

ชุมชนผดุงพันธ์พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 18/5 หมู่ที่ 7 ถนน ผดุงพันธ์ แขวง หนองจอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนผดุงพันธ์พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 368 คน และประชากรหญิงจำนวน 406 คน รวมเป็น 774 คน

ชุมชนผดุงพันธ์พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 147 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 147 หลัง ชุมชนผดุงพันธ์พัฒนา มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนผดุงพันธ์พัฒนา

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: 18/5 หมู่ที่ 7

ถนน: ผดุงพันธ์

แขวง: หนองจอก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 368 คน

ประชากรหญิง: 406 คน

ประชากรรวม: 774 คน

จำนวนครัวเรือน: 147 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 147 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share