ชุมชนป. เจริญมิตรพัฒนา

Share

ชุมชนป. เจริญมิตรพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ถนน  แขวง กระทุ่ทราย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนป. เจริญมิตรพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 279 คน และประชากรหญิงจำนวน 292 คน รวมเป็น 571 คน

ชุมชนป. เจริญมิตรพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 124 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 115 หลัง ชุมชนป. เจริญมิตรพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนป. เจริญมิตรพัฒนา

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11

ถนน: 

แขวง: กระทุ่ทราย

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 279 คน

ประชากรหญิง: 292 คน

ประชากรรวม: 571 คน

จำนวนครัวเรือน: 124 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 115 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share