ชุมชนป้าแดงพัฒนา 1

Share Button

ชุมชนป้าแดงพัฒนา 1 ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมุ่ 4 ซ.ตู่ติ่ง ถนน พระราม 2 แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนป้าแดงพัฒนา 1 มีประชากรชายจำนวน 157 คน และประชากรหญิงจำนวน 147 คน รวมเป็น 304 คน

ชุมชนป้าแดงพัฒนา 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 91 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 91 หลัง ชุมชนป้าแดงพัฒนา 1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนป้าแดงพัฒนา 1

เขต: จอมทอง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมุ่ 4 ซ.ตู่ติ่ง

ถนน: พระราม 2

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 157 คน

ประชากรหญิง: 147 คน

ประชากรรวม: 304 คน

จำนวนครัวเรือน: 91 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 91 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button