ชุมชนปู่โฉมพัฒนา

Share Button

ชุมชนปู่โฉมพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ – ถนน  แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนปู่โฉมพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 232 คน และประชากรหญิงจำนวน 246 คน รวมเป็น 478 คน

ชุมชนปู่โฉมพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 104 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 98 หลัง ชุมชนปู่โฉมพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปู่โฉมพัฒนา

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: –

ถนน: 

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 232 คน

ประชากรหญิง: 246 คน

ประชากรรวม: 478 คน

จำนวนครัวเรือน: 104 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 98 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button