ชุมชนปู่เหลี่ยม

Share Button

ชุมชนปู่เหลี่ยม ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.กิ่งจันทร์ ถนน -0 แขวง ทุ่งวัดดอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนปู่เหลี่ยม มีประชากรชายจำนวน 255 คน และประชากรหญิงจำนวน 253 คน รวมเป็น 508 คน

ชุมชนปู่เหลี่ยม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 186 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 83 หลัง ชุมชนปู่เหลี่ยม มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปู่เหลี่ยม

เขต: สาทร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.กิ่งจันทร์

ถนน: -0

แขวง: ทุ่งวัดดอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 255 คน

ประชากรหญิง: 253 คน

ประชากรรวม: 508 คน

จำนวนครัวเรือน: 186 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 83 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button