ชุมชนปู่ศุข

Share Button

ชุมชนปู่ศุข ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดกันตทาราราม ถนน เทอดไท แขวง บางยี่เรือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนปู่ศุข มีประชากรชายจำนวน 478 คน และประชากรหญิงจำนวน 522 คน รวมเป็น 1,000 คน

ชุมชนปู่ศุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 290 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 160 หลัง ชุมชนปู่ศุข มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปู่ศุข

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดกันตทาราราม

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางยี่เรือ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 478 คน

ประชากรหญิง: 522 คน

ประชากรรวม: 1,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 290 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 160 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button