ชุมชนปืนหนึ่ง

Share

ชุมชนปืนหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนปืนหนึ่ง มีประชากรชายจำนวน 427 คน และประชากรหญิงจำนวน 456 คน รวมเป็น 883 คน

ชุมชนปืนหนึ่ง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 253 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 253 หลัง ชุมชนปืนหนึ่ง มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปืนหนึ่ง

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 427 คน

ประชากรหญิง: 456 คน

ประชากรรวม: 883 คน

จำนวนครัวเรือน: 253 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 253 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share