ชุมชนปิ่นเจริญ 4

Share

ชุมชนปิ่นเจริญ 4 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถ.นาวงประชาพัฒนา ถนน – แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนปิ่นเจริญ 4 มีประชากรชายจำนวน 370 คน และประชากรหญิงจำนวน 360 คน รวมเป็น 730 คน

ชุมชนปิ่นเจริญ 4 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 250 หลัง ชุมชนปิ่นเจริญ 4 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปิ่นเจริญ 4

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ถ.นาวงประชาพัฒนา

ถนน: –

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 370 คน

ประชากรหญิง: 360 คน

ประชากรรวม: 730 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 250 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share