ชุมชนปิ่นเจริญ 3

Share Button

ชุมชนปิ่นเจริญ 3 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนปิ่นเจริญ 3 มีประชากรชายจำนวน 2,090 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,200 คน รวมเป็น 4,290 คน

ชุมชนปิ่นเจริญ 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,258 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,200 หลัง ชุมชนปิ่นเจริญ 3 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปิ่นเจริญ 3

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 2,090 คน

ประชากรหญิง: 2,200 คน

ประชากรรวม: 4,290 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,258 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button