ชุมชนปิ่นเงิน

Share Button

ชุมชนปิ่นเงิน ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน ช่างอากาศอุทิศ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนปิ่นเงิน มีประชากรชายจำนวน 130 คน และประชากรหญิงจำนวน 120 คน รวมเป็น 250 คน

ชุมชนปิ่นเงิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 103 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 60 หลัง ชุมชนปิ่นเงิน มีกรรมการชุมชน 18 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปิ่นเงิน

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: ช่างอากาศอุทิศ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 130 คน

ประชากรหญิง: 120 คน

ประชากรรวม: 250 คน

จำนวนครัวเรือน: 103 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 60 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 18 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button