ชุมชนปิ่นทอง

Share Button

ชุมชนปิ่นทอง ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ -0 ถนน ช่างอากาศอุทิศ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนปิ่นทอง มีประชากรชายจำนวน 178 คน และประชากรหญิงจำนวน 206 คน รวมเป็น 384 คน

ชุมชนปิ่นทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 91 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 117 หลัง ชุมชนปิ่นทอง มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปิ่นทอง

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: -0

ถนน: ช่างอากาศอุทิศ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 178 คน

ประชากรหญิง: 206 คน

ประชากรรวม: 384 คน

จำนวนครัวเรือน: 91 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 117 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button