ชุมชนปากคลองบางสะแก

Share Button

ชุมชนปากคลองบางสะแก ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ. เทอดไท 22 ถนน เทอดไท แขวง ตลาดพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนปากคลองบางสะแก มีประชากรชายจำนวน 225 คน และประชากรหญิงจำนวน 280 คน รวมเป็น 505 คน

ชุมชนปากคลองบางสะแก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 195 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 135 หลัง ชุมชนปากคลองบางสะแก มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปากคลองบางสะแก

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ. เทอดไท 22

ถนน: เทอดไท

แขวง: ตลาดพลู

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 225 คน

ประชากรหญิง: 280 คน

ประชากรรวม: 505 คน

จำนวนครัวเรือน: 195 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 135 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button