ชุมชนปากคลองต้นไทร

Share Button

ชุมชนปากคลองต้นไทร ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 17 ถนน เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนปากคลองต้นไทร มีประชากรชายจำนวน 73 คน และประชากรหญิงจำนวน 87 คน รวมเป็น 160 คน

ชุมชนปากคลองต้นไทร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 39 หลัง ชุมชนปากคลองต้นไทร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปากคลองต้นไทร

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 17

ถนน: เจริญนคร

แขวง: คลองต้นไทร

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 73 คน

ประชากรหญิง: 87 คน

ประชากรรวม: 160 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 39 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button