ชุมชนปากคลองช่องนนทรี

Share Button

ชุมชนปากคลองช่องนนทรี ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ. พระราม 3 ถนน พระราม 3 ซอย 60 แขวง ช่องนนทรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนปากคลองช่องนนทรี มีประชากรชายจำนวน 43 คน และประชากรหญิงจำนวน 44 คน รวมเป็น 87 คน

ชุมชนปากคลองช่องนนทรี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 23 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 17 หลัง ชุมชนปากคลองช่องนนทรี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปากคลองช่องนนทรี

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ. พระราม 3

ถนน: พระราม 3 ซอย 60

แขวง: ช่องนนทรี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 43 คน

ประชากรหญิง: 44 คน

ประชากรรวม: 87 คน

จำนวนครัวเรือน: 23 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 17 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button