ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ

Share Button

ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ มีประชากรชายจำนวน 103 คน และประชากรหญิงจำนวน 117 คน รวมเป็น 220 คน

ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 62 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 45 หลัง ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 103 คน

ประชากรหญิง: 117 คน

ประชากรรวม: 220 คน

จำนวนครัวเรือน: 62 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 45 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button