ชุมชนประเสริฐเปรมประชา

Share Button

ชุมชนประเสริฐเปรมประชา ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 แขวงสีกัน ถนน เชิดวุฒากาศ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนประเสริฐเปรมประชา มีประชากรชายจำนวน 264 คน และประชากรหญิงจำนวน 284 คน รวมเป็น 548 คน

ชุมชนประเสริฐเปรมประชา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 122 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 81 หลัง ชุมชนประเสริฐเปรมประชา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประเสริฐเปรมประชา

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 แขวงสีกัน

ถนน: เชิดวุฒากาศ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 264 คน

ประชากรหญิง: 284 คน

ประชากรรวม: 548 คน

จำนวนครัวเรือน: 122 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 81 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button