ชุมชนประสานมิตร

Share Button

ชุมชนประสานมิตร ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประสานมิตร ถนน อินทรพิทักษ์ แขวง หิรัญรูจี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนประสานมิตร มีประชากรชายจำนวน 1,074 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,188 คน รวมเป็น 2,262 คน

ชุมชนประสานมิตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 491 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 392 หลัง ชุมชนประสานมิตร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประสานมิตร

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประสานมิตร

ถนน: อินทรพิทักษ์

แขวง: หิรัญรูจี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,074 คน

ประชากรหญิง: 1,188 คน

ประชากรรวม: 2,262 คน

จำนวนครัวเรือน: 491 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 392 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button