ชุมชนประสานมิตรพัฒนา

Share Button

ชุมชนประสานมิตรพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ถนน วัดสุขใจ แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนประสานมิตรพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 138 คน และประชากรหญิงจำนวน 131 คน รวมเป็น 269 คน

ชุมชนประสานมิตรพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 40 หลัง ชุมชนประสานมิตรพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประสานมิตรพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 5

ถนน: วัดสุขใจ

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 138 คน

ประชากรหญิง: 131 คน

ประชากรรวม: 269 คน

จำนวนครัวเรือน: 50 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 40 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button