ชุมชนประวิทย์สามัคคี

Share Button

ชุมชนประวิทย์สามัคคี ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประวิทย์และเพื่อน 15 ถนน – แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนประวิทย์สามัคคี มีประชากรชายจำนวน 59 คน และประชากรหญิงจำนวน 69 คน รวมเป็น 128 คน

ชุมชนประวิทย์สามัคคี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 53 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 53 หลัง ชุมชนประวิทย์สามัคคี มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประวิทย์สามัคคี

เขต: พระโขนง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประวิทย์และเพื่อน 15

ถนน: –

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 59 คน

ประชากรหญิง: 69 คน

ประชากรรวม: 128 คน

จำนวนครัวเรือน: 53 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 53 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button