ชุมชนประทุมนุสรณ์

Share Button

ชุมชนประทุมนุสรณ์ ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.อุดมปรีชา ถนน พัฒนาการ แขวง บางแค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนประทุมนุสรณ์ มีประชากรชายจำนวน 170 คน และประชากรหญิงจำนวน 199 คน รวมเป็น 369 คน

ชุมชนประทุมนุสรณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 245 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 152 หลัง ชุมชนประทุมนุสรณ์ มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประทุมนุสรณ์

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.อุดมปรีชา

ถนน: พัฒนาการ

แขวง: บางแค

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 170 คน

ประชากรหญิง: 199 คน

ประชากรรวม: 369 คน

จำนวนครัวเรือน: 245 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 152 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button