ชุมชนประตูน้ำฉิมพลี

Share Button

ชุมชนประตูน้ำฉิมพลี ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 ถนน ศาลาธรรมสพน์ แขวง ศาลาธรรมสพน์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนประตูน้ำฉิมพลี มีประชากรชายจำนวน 357 คน และประชากรหญิงจำนวน 378 คน รวมเป็น 735 คน

ชุมชนประตูน้ำฉิมพลี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 106 หลัง ชุมชนประตูน้ำฉิมพลี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประตูน้ำฉิมพลี

เขต: ทวีวัฒนา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 14

ถนน: ศาลาธรรมสพน์

แขวง: ศาลาธรรมสพน์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 357 คน

ประชากรหญิง: 378 คน

ประชากรรวม: 735 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 106 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button