ชุมชนประดิษฐ์โทรการ

Share Button

ชุมชนประดิษฐ์โทรการ ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พหลโยธิน 47,49 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนประดิษฐ์โทรการ มีประชากรชายจำนวน 674 คน และประชากรหญิงจำนวน 335 คน รวมเป็น 1,009 คน

ชุมชนประดิษฐ์โทรการ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 278 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 219 หลัง ชุมชนประดิษฐ์โทรการ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประดิษฐ์โทรการ

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พหลโยธิน 47,49

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 674 คน

ประชากรหญิง: 335 คน

ประชากรรวม: 1,009 คน

จำนวนครัวเรือน: 278 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 219 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button