ชุมชนประดิพัทธ์ 10

Share Button

ชุมชนประดิพัทธ์ 10 ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถนน ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนประดิพัทธ์ 10 มีประชากรชายจำนวน 177 คน และประชากรหญิงจำนวน 156 คน รวมเป็น 333 คน

ชุมชนประดิพัทธ์ 10 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 71 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 71 หลัง ชุมชนประดิพัทธ์ 10 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประดิพัทธ์ 10

เขต: พญาไท

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประดิพัทธ์ 10

ถนน: ประดิพัทธ์

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 177 คน

ประชากรหญิง: 156 คน

ประชากรรวม: 333 คน

จำนวนครัวเรือน: 71 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 71 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button