ชุมชนประชาสำราญ

Share Button

ชุมชนประชาสำราญ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2544

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน ประชาสำราญ แขวง คลองสิบสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนประชาสำราญ มีประชากรชายจำนวน 201 คน และประชากรหญิงจำนวน 188 คน รวมเป็น 389 คน

ชุมชนประชาสำราญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 214 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 195 หลัง ชุมชนประชาสำราญ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประชาสำราญ

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2544

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: ประชาสำราญ

แขวง: คลองสิบสอง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 201 คน

ประชากรหญิง: 188 คน

ประชากรรวม: 389 คน

จำนวนครัวเรือน: 214 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 195 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button