ชุมชนประชาสร้างสรรค์

Share

ชุมชนประชาสร้างสรรค์ ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 19 ถนน นิมิตรใหม่ แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนประชาสร้างสรรค์ มีประชากรชายจำนวน 202 คน และประชากรหญิงจำนวน 204 คน รวมเป็น 406 คน

ชุมชนประชาสร้างสรรค์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 67 หลัง ชุมชนประชาสร้างสรรค์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประชาสร้างสรรค์

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 19

ถนน: นิมิตรใหม่

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 202 คน

ประชากรหญิง: 204 คน

ประชากรรวม: 406 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 67 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share