ชุมชนประชาร่วมใจ

Share Button

ชุมชนประชาร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.กรุงเทพกรีฑา ถนน  แขวง หัวหมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนประชาร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 192 คน และประชากรหญิงจำนวน 219 คน รวมเป็น 411 คน

ชุมชนประชาร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 108 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 81 หลัง ชุมชนประชาร่วมใจ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประชาร่วมใจ

เขต: บางกะปิ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.กรุงเทพกรีฑา

ถนน: 

แขวง: หัวหมาก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 192 คน

ประชากรหญิง: 219 คน

ประชากรรวม: 411 คน

จำนวนครัวเรือน: 108 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 81 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button