ชุมชนประชาร่วมใจ 2

Share Button

ชุมชนประชาร่วมใจ 2 ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 18 ถ.เทศบาลสงเคระห์ ถนน เทศบาลสงเคราะห์ แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนประชาร่วมใจ 2 มีประชากรชายจำนวน 394 คน และประชากรหญิงจำนวน 537 คน รวมเป็น 931 คน

ชุมชนประชาร่วมใจ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 170 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 159 หลัง ชุมชนประชาร่วมใจ 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประชาร่วมใจ 2

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 18 ถ.เทศบาลสงเคระห์

ถนน: เทศบาลสงเคราะห์

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 394 คน

ประชากรหญิง: 537 คน

ประชากรรวม: 931 คน

จำนวนครัวเรือน: 170 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 159 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button