ชุมชนประชาร่วมใจ 1

Share Button

ชุมชนประชาร่วมใจ 1 ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 19 ริมคลองแปรมประชากร ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนประชาร่วมใจ 1 มีประชากรชายจำนวน 459 คน และประชากรหญิงจำนวน 467 คน รวมเป็น 926 คน

ชุมชนประชาร่วมใจ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 244 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 170 หลัง ชุมชนประชาร่วมใจ 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประชาร่วมใจ 1

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 19 ริมคลองแปรมประชากร

ถนน: งามวงศ์วาน

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 459 คน

ประชากรหญิง: 467 คน

ประชากรรวม: 926 คน

จำนวนครัวเรือน: 244 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 170 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button