ชุมชนประชาร่วมใจ (ตลาดสหกรณ์)

Share Button

ชุมชนประชาร่วมใจ (ตลาดสหกรณ์) ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.ประชาร่วมใจ ถนน ร่มเกล้า แขวง ลาดกระบัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนประชาร่วมใจ (ตลาดสหกรณ์) มีประชากรชายจำนวน 89 คน และประชากรหญิงจำนวน 103 คน รวมเป็น 192 คน

ชุมชนประชาร่วมใจ (ตลาดสหกรณ์) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 34 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนประชาร่วมใจ (ตลาดสหกรณ์) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประชาร่วมใจ (ตลาดสหกรณ์)

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.ประชาร่วมใจ

ถนน: ร่มเกล้า

แขวง: ลาดกระบัง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 89 คน

ประชากรหญิง: 103 คน

ประชากรรวม: 192 คน

จำนวนครัวเรือน: 34 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button