ชุมชนประชานุกูล

Share Button

ชุมชนประชานุกูล ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 โรงเรียนประชานุกูล ถนน – แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนประชานุกูล มีประชากรชายจำนวน 362 คน และประชากรหญิงจำนวน 434 คน รวมเป็น 796 คน

ชุมชนประชานุกูล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 228 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 184 หลัง ชุมชนประชานุกูล มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประชานุกูล

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 2 โรงเรียนประชานุกูล

ถนน: –

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 362 คน

ประชากรหญิง: 434 คน

ประชากรรวม: 796 คน

จำนวนครัวเรือน: 228 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 184 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button