ชุมชนประชากร 4

Share Button

ชุมชนประชากร 4 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองเปรมประชากร ถนน – แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนประชากร 4 มีประชากรชายจำนวน 197 คน และประชากรหญิงจำนวน 214 คน รวมเป็น 411 คน

ชุมชนประชากร 4 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 95 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 67 หลัง ชุมชนประชากร 4 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประชากร 4

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองเปรมประชากร

ถนน: –

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 197 คน

ประชากรหญิง: 214 คน

ประชากรรวม: 411 คน

จำนวนครัวเรือน: 95 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 67 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button