ชุมชนประชากร 3

Share Button

ชุมชนประชากร 3 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ถ.วิภาวดี – รังสิต ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนประชากร 3 มีประชากรชายจำนวน 560 คน และประชากรหญิงจำนวน 440 คน รวมเป็น 1,000 คน

ชุมชนประชากร 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 285 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 240 หลัง ชุมชนประชากร 3 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประชากร 3

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11 ถ.วิภาวดี – รังสิต

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 560 คน

ประชากรหญิง: 440 คน

ประชากรรวม: 1,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 285 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 240 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button