ชุมชนประชัญคดี

Share Button

ชุมชนประชัญคดี ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ สุดซอยพร้อมพงษ์ ถนน สุขุมวิท 39 แขวง คลองตันเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนประชัญคดี มีประชากรชายจำนวน 164 คน และประชากรหญิงจำนวน 201 คน รวมเป็น 365 คน

ชุมชนประชัญคดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 91 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 76 หลัง ชุมชนประชัญคดี มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประชัญคดี

เขต: วัฒนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: สุดซอยพร้อมพงษ์

ถนน: สุขุมวิท 39

แขวง: คลองตันเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 164 คน

ประชากรหญิง: 201 คน

ประชากรรวม: 365 คน

จำนวนครัวเรือน: 91 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 76 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button