ชุมชนประคองมิตร

Share

ชุมชนประคองมิตร ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ซ.สุขสวัสดิ์ 19 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนประคองมิตร มีประชากรชายจำนวน 214 คน และประชากรหญิงจำนวน 248 คน รวมเป็น 462 คน

ชุมชนประคองมิตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 92 หลัง ชุมชนประคองมิตร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประคองมิตร

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ซ.สุขสวัสดิ์ 19

ถนน: สุขสวัสดิ์

แขวง: บางปะกอก

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 214 คน

ประชากรหญิง: 248 คน

ประชากรรวม: 462 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 92 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share