ชุมชนปรกอรุณ

Share Button

ชุมชนปรกอรุณ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ปรกอรุณ ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง วัดอรุณ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนปรกอรุณ มีประชากรชายจำนวน 615 คน และประชากรหญิงจำนวน 753 คน รวมเป็น 1,368 คน

ชุมชนปรกอรุณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 298 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 277 หลัง ชุมชนปรกอรุณ มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปรกอรุณ

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ปรกอรุณ

ถนน: อรุณอมรินทร์

แขวง: วัดอรุณ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 615 คน

ประชากรหญิง: 753 คน

ประชากรรวม: 1,368 คน

จำนวนครัวเรือน: 298 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 277 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button