ชุมชนบ้านไทร

Share Button

ชุมชนบ้านไทร ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 17 ถนน  แขวง บางระมาด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนบ้านไทร มีประชากรชายจำนวน 146 คน และประชากรหญิงจำนวน 150 คน รวมเป็น 296 คน

ชุมชนบ้านไทร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 55 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 55 หลัง ชุมชนบ้านไทร มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านไทร

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 17

ถนน: 

แขวง: บางระมาด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 146 คน

ประชากรหญิง: 150 คน

ประชากรรวม: 296 คน

จำนวนครัวเรือน: 55 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 55 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button