ชุมชนบ้านแบบ

Share Button

ชุมชนบ้านแบบ ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 460 ซ.บ้านแบบ ถนน สาธรใต้ แขวง ยานนาวา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนบ้านแบบ มีประชากรชายจำนวน 669 คน และประชากรหญิงจำนวน 711 คน รวมเป็น 1,380 คน

ชุมชนบ้านแบบ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 690 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 345 หลัง ชุมชนบ้านแบบ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านแบบ

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: 460 ซ.บ้านแบบ

ถนน: สาธรใต้

แขวง: ยานนาวา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 669 คน

ประชากรหญิง: 711 คน

ประชากรรวม: 1,380 คน

จำนวนครัวเรือน: 690 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 345 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button