ชุมชนบ้านเกาะ

Share Button

ชุมชนบ้านเกาะ ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนน สวนสยาม แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบ้านเกาะ มีประชากรชายจำนวน 218 คน และประชากรหญิงจำนวน 232 คน รวมเป็น 450 คน

ชุมชนบ้านเกาะ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 112 หลัง ชุมชนบ้านเกาะ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านเกาะ

เขต: คันนายาว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 4

ถนน: สวนสยาม

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 218 คน

ประชากรหญิง: 232 คน

ประชากรรวม: 450 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 112 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button