ชุมชนบ้านสามเรือน

Share Button

ชุมชนบ้านสามเรือน ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประชาราษฎร์ 43 ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนบ้านสามเรือน มีประชากรชายจำนวน 142 คน และประชากรหญิงจำนวน 160 คน รวมเป็น 302 คน

ชุมชนบ้านสามเรือน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 104 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 62 หลัง ชุมชนบ้านสามเรือน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านสามเรือน

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประชาราษฎร์ 43

ถนน: กรุงเทพ-นนทบุรี

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 142 คน

ประชากรหญิง: 160 คน

ประชากรรวม: 302 คน

จำนวนครัวเรือน: 104 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 62 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button