ชุมชนบ้านสวน

Share Button

ชุมชนบ้านสวน ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน – แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนบ้านสวน มีประชากรชายจำนวน 138 คน และประชากรหญิงจำนวน 154 คน รวมเป็น 292 คน

ชุมชนบ้านสวน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 65 หลัง ชุมชนบ้านสวน มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านสวน

เขต: จอมทอง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: –

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 138 คน

ประชากรหญิง: 154 คน

ประชากรรวม: 292 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 65 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button