ชุมชนบ้านลุ่ม

Share

ชุมชนบ้านลุ่ม ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน ชักพระ แขวง ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนบ้านลุ่ม มีประชากรชายจำนวน 170 คน และประชากรหญิงจำนวน 130 คน รวมเป็น 300 คน

ชุมชนบ้านลุ่ม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 45 หลัง ชุมชนบ้านลุ่ม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านลุ่ม

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: ชักพระ

แขวง: ตลิ่งชัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 170 คน

ประชากรหญิง: 130 คน

ประชากรรวม: 300 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 45 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share